မာကျူရီပဲ့ချိတ်ဘို့ချန်ပီယံ Spark ကိုမဆိုဆက်သွယ်

တစ်နှစ်တာ-မော်ဒယ် / ကြေးနီ Plus အား Plug, Alternate Plug, Gap

300 HP က

1983-1980 QL6VC L6VC

1999-1997 3.0L QL77CC 0.035

2004-2002 Pro ကိုမက်စ် 300X V6 DFI QL77PP

1999-1997 S3000 2.5L ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ QL6VC L6VC

280 HP က

1999-1997 F1 2.0L ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ QL76V L76V

2002 ကမ်းလွန် 2.5L ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ QL77JC4 L77JC4 0.035

2002 အားကစား, အက်စ်အက်စ် 2.5L ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ QL77JC4 L77JC4 0.035

275 HP က

1994-1989 QL6VC L6VC

265 HP က

1997 အက်စ်အက်စ် 2.5L EF ဆွဲပါ QL6VC L6VC

260 HP က

1999 ကမ်းလွန် 2.5L QL77CC 0.035

1998-1995 ကမ်းလွန် 2.5L QL6VC L6VC

250 HP က

1990-1989 3.4L QL6VC L6VC

2003-1995 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL77CC 0.035

245 HP က

1996-1995 2.5L QL6VC L6VC

225 HP က

1981-1980 QL6VC L6VC

2004-2003 OptiMax 225XS V6 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် QC12GMC 0.04

2004-1996 OptiMax V6 DFI QC12GMC 0.04

2004-1995 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို 3.0L V6 QL77CC 0.035

2001-1994 V-6 6-cylinder QL77CC 0.035

2004-1995 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL77CC 0.035

220 HP က

1988-1987 XRi QL6VC L6VC

200 HP က

1997 Duece အမြင့် 2.0L ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ QL6VC L6VC

2004-2002 OptiMax 200 XS V6 QC12GMC 0.04

2004-2000 Optimax 200XS 2.5L QC12GMC 0.04

2004-2000 Optimax 200XS 3.0L QC12GMC 0.04

2004-1996 OptiMax V6 DFI QC12GMC 0.04

1999-1997 SST 120 2.0L ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ QL76V L76V

2002-2000 V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

2002-2000 V-6 6-cylinder QL82YC L82YC 0.04

1999-1978 V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

1999-1997 XR2 အက်စ်အက်စ် 2.0L ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ QL76V L76V

2002-2000 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

2002-2000 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL82YC L82YC 0.04

1999-1997 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

175 HP က

2004-2001 OptiMax V6 DFI QC12GMC 0.04

1999-1976 V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

2004-2003 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL82YC L82YC 0.04

2002-2000 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

2002-2000 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL82YC L82YC 0.04

1999-1991 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

150 HP က

1977-1973 QL76V L76V

2004-2000 150 ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ 6-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် QL82YC L82YC 0.04

1999 2.0 QL6VC L6VC

1999 2.5L QL6VC L6VC

2004-1996 OptiMax V6 DFI QC12GMC 0.04

1999-1978 V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

2002-1985 XR2 6-cylinder QL6VC L6VC

2002-1985 XR4 6-cylinder QL6VC L6VC

2002-1985 XR6 V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

2002-1993 XRi ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ V-6 6-cylinder QL6VC L6VC

140 HP က

1980-1970 QL76V L76V

1999-1995 140 ဂျက် QL6VC L6VC

135 HP က

1971-1970 QL76V L76V

2000 135 V6 QL82YC L82YC 0.04

1999-1986 135 V6 QL6VC L6VC

2004-1996 OptiMax V6 DFI QC12GMC 0.04

125 HP က

1969-19661 250BP QL76V L76V

1969-19661 250SS QL76V L76V

2004-1994 4-cylinder QL78YC L78YC 0.04

115 HP က

2004-1989 4-cylinder 2-လေဖြတ် QL78YC L78YC 0.04

1988-1970 6-cylinder QL76V L76V

2004-2000 DOHC 4-cylinder MFI 4-လေဖြတ် REC10YC 0.04

2004-2000 OptiMax V6 DFI QC12GMC 0.04

110 HP က

1969-1967 1100 QL76V L76V

1969-1967 1100 QL82C L82C 0.03

19661 100 QL76V L76V

1969-1966 1100SS QL76V L76V

105 HP က

1998-1995 105 ဂျက် QL6VC L6VC

100 HP က

1966-1960 1000 J4C 0.025

1969-1966 1000BP QL76V L76V

1969-1966 1000SS QL76V L76V

1999-1988 4-cylinder QL78YC L78YC 0.04

95 HP က

1969-1967 950 QL76V L76V

1969-1967 950 QL82C L82C 0.03

19669 50 QL76V L76V

1969-1966 950SS QL76V L76V

90 HP က

2006-1987 3-cylinder 2-လေဖြတ် QL78YC L78YC

1986-1978 6-cylinder QL76V L76V

1966-1960 900 J4C 0.025

2004-2000 DOHC 90 4-cylinder 4-လေဖြတ် REC10YC 0.044

2004-2003 OptiMax 3-cylinder RC12PMPB 40.03

85 HP က

1977-1973 QL76V L76V

1966-1960 850 J4C 0.025

80 HP က

1989-1978 QL78YC L78YC

1972-1969 QL76V L76V

2004-1995 80 ဂျက် QL78YC L78YC 0.04

1969-1966 800 QL76V L76V

1966-1960 800E Serial Number 1403610 J4C 0.025

1966-1960 800E Serial Number 1403611 J4C 0.025

1966-1960 800EL Serial Number 1405606 J4C 0.025

1966-1960 800EL Serial Number 1405607 J4C 0.025

75 HP က

2006-1987 3-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် QL78YC L78YC

1986-1984 4-cylinder QL78YC L78YC

2001-1990 75 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို 2-လေဖြတ် QL78YC L78YC

2004-2000 DOHC 75 4-cylinder 4-လေဖြတ် REC10YC 0.044

2004-2003 OptiMax 3-cylinder RC12PMPB 40.03

70 HP က

1989-1987 QL78YC L78YC

1983-1977 QL76V L76V

1983-1977 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 700 RJ6C J6C 0.025

65 HP က

1976-1970 QL76V L76V

2004-1995 65 ဂျက် QL78YC L78YC

1966-1960 650 J4C 0.025

1969-1967 650S QL82C L82C 0.03

1966-1960 650S J4C 0.025

1969-1966 650SS QL76V L76V

60 HP က

1990-1984 QL76V L76V

1990-1984 RJ6C J6C 0.025

2002-1991 3-cylinder QL78YC L78YC 0.04

2004-2001 60 4-cylinder 4-လေဖြတ် 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

2004-1995 60 Big Foot 3-cylinder QL78YC L78YC 0.04

2004-1991 60 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို 3-cylinder QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 600 RJ6C J6C 0.025

55 HP က

2004-1992 55 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို QL78YC L78YC 0.04

50 HP က

1990-1970 QL76V L76V

2004-1991 50 3-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 500 RJ6C J6C 0.025

1969-1967 500M QL82C L82C 0.03

1969-1967 500S QL82C L82C 0.03

1969-1966 500SS QL76V L76V

2004-1995 Big Foot 4-cylinder 4-လေဖြတ် 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

45 HP က

1989-1986 QL78YC L78YC

1989-1986 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 400 RJ6C J6C 0.025

2004-1995 45 BoDensee 4-cylinder RA8HC 0.035

2003-199 545 ဂျက် 3-cylinder QL78YC L78YC 0.04

40 HP က

1983-1970 QL76V L76V

1983-1970 RJ6C J6C 0.025

2004-1995 2-cylinder QL78YC L78YC 0.04

2004-1997 3-cylinder QL78YC L78YC 0.04

1965-1960 350 RJ6C J6C 0.025

1997-1988 4-cylinder QL78YC L78YC

2004-1995 40 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို QL78YC L78YC

2004-1998 Big Foot D706 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

35 HP က

1991-1984 QL76V L76V

1991-1984 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 300 RJ6C J6C 0.025

1969-1967 350 QL82C L82C 0.03

1966 350 J4C 0.025

1965-1960 350 RJ6C J6C 0.025

31 HP က

RJ6C J6C 0.02

30 HP က

2003-1995 2-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် QL78YC L78YC 0.04

2004-1999 2-cylinder 4-လေဖြတ် 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

2001-1998 30 ဂျက် 3-cylinder QL78YC L78YC 0.04

1997-1995 30 ဂျက် 3-cylinder QL78YC L78YC

2004-1995 30 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို 2-cylinder QL78YC L78YC 0.04

25 HP က

RJ6C J6C 0.025

2004-1980 2-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 200 RJ6C J6C 0.025

2002-1993 25 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို 2-cylinder QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 250 RJ6C J6C 0.025

2004-1997 Big Foot 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

22 HP က

RJ6C J6C

20 HP က

1981-1970 QL78YC L78YC

1969-1967 110 QL82C L82C 0.03

2003-1986 2-cylinder 2-လေဖြတ် QL78YC L78YC

2004-1995 20 ဂျက် 2-cylinder QL78YC L78YC 0.04

1969-1967 200 QL82C L82C 0.03

1966-1960 200 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 250 RJ6C J6C 0.025

18 HP က

1985-1980 QL77JC4 L77JC4 0.04

16 HP က

RJ6C J6C 0.025

15 HP က

RJ8C J8C 0.025

2004-1995 15 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို 2-cylinder L92LCC 0.04

1966-1960 150 RJ8C J8C 0.025

2004-1989 2-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် L92LCC 0.04

2004-1998 Big Foot 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

11 HP က

1969-1967 110 QL82C L82C 0.03

1969-1967 200 QL82C L82C 0.03

10 HP က

1996-1991 QL78YC L78YC

RJ8C J8C 0.025

2004-1991 10 ပင်လယ်ပြင် Pro ကို QL78YC L78YC 0.06

1966-1960 100 RJ8C J8C 0.025

1966-1960 110 RJ8C J8C 0.025

1998 XR10 QL78YC L78YC 0.06

9.9 HP က

1994-1986 QL78YC L78YC 0.04

2004-1995 2-cylinder 2-လေဖြတ် L92LCC 0.04

2004-2000 2-cylinder 4-လေဖြတ် 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

2004-1995 Big Foot 4-လေဖြတ် Z9Y 0.026

2004-1995 ရွက်ပါဝါ 4-လေဖြတ် Z9Y 0.026

9.8 HP က

1985-1979 QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970 QL78YC L78YC

8 HP က

2004-1986 2-cylinder L92LCC 0.04

2004-1995 8 BoDensee Z9Y 0.026

7.5 HP က

1985-1979 QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970 QL78YC L78YC

RJ8C J8C 0.025

1969-1967 75 QL86C L86C 0.03

6 HP က

2004-2000 1-cylinder 4-လေဖြတ် 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

2003-1986 2-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် L92LCC 0.04

1969-1967 60 QL86C L86C 0.03

1966-196060 RJ8C J8C 0.025

5 HP က

RJ8C J8C 0.025

2004-19881-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် RL82YC L82YC 0.04

2004-2000 1-cylinder 4-လေဖြတ် 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

4.5 HP က

1985-1975 QL78YC L78YC

4 HP က

1987-1986 QL78YC L78YC

1981-1980 RL82YC L82YC 0.035

1979-1976 QL86C L86C 0.05

1974-1973 QL78YC L78YC

1972 QL78YC L78YC

RL82YC L82YC

1971-1970 QL78YC L78YC

2004-1988 1-cylinder 2-လေဖြတ် 2-လေဖြတ် QL82YC L82YC 0.04

2004-2000 1-cylinder 4-လေဖြတ် 4-လေဖြတ် RA8HC 0.035

1969-1967 40 L90C 0.03

3.9 HP က

1969-1967 39 L90C 0.03

1966-1960 39 RJ8C J8C 0.025

3.6 HP က

1982-1980 RL82YC L82YC 0.04

3.5 HP က

1985-1983 RL82YC L82YC 0.04

3.3 HP က

2004-1993 QL87YC L78YC

3 HP က

1992-1990 RL82YC L82YC 0.04

2.5 HP က

2004-1993 QL87YC L78YC 0.04

2.2 HP က

1989-1984 QL87YC L78YC 0.04

1991 QL76V L76V

1988-1984 QL6VC L6VC

.

theme အားဖြင့် Danetsoft နှင့် ဒါနန်း Probo Sayekti အားဖြင့်မှုတ်သွင်း Maksim